We released our first music video on track "Feeling Of Snow"

The presentation of our music video took place 30 april 2012 in GOGOL' club

Music video Feeling Of Snow
Director: Katerina Tarbo-Ignatenko
Cameraman: Ilya Musaelov
Actors: Yana Zhurkova, Pavel Tolochkov
Idea and organization of the process: Ilya Bolkisev

In episodes:
Alexander Musatov
Dmitry Krasov
Ilya Bolkisev
Alexey Tolochkov
Nikolay Mironenko
Alexey Kruchkov
Vladimir Nikulin
Andrey Dekhtyarev
Anna Bryukhova
Gennady Shirskiy
Sergey Rusiaev
Matvey Ushakov
Olga Boyko
Lima
Andrey Novikov
Masha Ryabova
Yura Shadrov
Masha Gorchakova
Nastya Pavlenova
Chris Fetyanin
Polina Palkina

Release date: 2012, april 30